Ny model for barselsorlov

Få fuldt overblik over de nye regler for barselsorlov

Med den nye model for barselsorlov får begge forældre hver 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. For lønmodtagere er elleve af de 24 uger øremærkede og kan derfor ikke overdrages til den anden forældrepart. Orloven vil gå tabt, hvis den ikke afholdes. De resterende 13 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Det er i store træk indholdet af loven, som træder i kraft den 1. juli 2022, og omfatter børn født den 2. august 2022 eller senere, og formålet med den nye lov er at skabe mere ligestilling mellem forældrene.

Grafik der viser fordelingen af øremærket barsel

Begge forældreparter har ret til fravær og ret til barselsdagpenge. Retten til fravær omfatter flere uger end retten til dagpenge. Derfor kan der forekomme orlovsperioder uden ret til dagpenge.

Hvorvidt der er tilknyttet en ret til løn under orlov, afhænger af overenskomsten eller af den politik for barselsorlov, der gælder i virksomheden.

 • Fire ugers graviditetsorlov til mor før fødsel
 • To ugers øremærket barselsorlov til hver forældrepart efter fødsel
 • 13 ugers barselsorlov til hver forældrepart, som kan overdrages
 • Ni ugers øremærket barselsorlov til hver forældrepart
 • Mulighed for soloforældre for overdragelse til familie
 • Mulighed for LGBT+ familier for overdragelse til sociale forældre

BARSELSGUIDE TIL ARBEJDSGIVER

6 vigtige punkter, du skal være opmærksom på, når en medarbejder skal på barsel

Tre vigtige datoer

De nye barselsregler implementeres løbende i dansk lovgivning. Disse tre datoer er værd at være opmærksom på.

1. juli 2022

Loven træder i kraft

Den nye lov om barselsorlov træder i kraft. Det betyder, at de nye varslingsregler gælder, hvor det forventede fødselstidspunkt er den 2. august 20022 eller senere.

OBS! Vær opmærksom på, at orloven skal varsles på ny, hvis

 • barnet trods forventet fødsel den 2. august 2022 eller senere fødes før den 2. august 2022 - således at de gamle regler for barselsorlov følges
 • barnet trods forventet fødsel før den 2. august 2022 fødes den 2. august 2022 eller senere - således at de nye regler for barselsorlov følges
2. august 2022

Nyfødte børn omfattes af de nye regler

Fra denne dato omfattes nyfødte af de nye barselsregler. Børn, som er født tidligere, vil være omfattet af de gamle regler.

1. januar 2024

Overdragelse af orlov for LGBT+ familier og soloforældre

For børn født fra denne dato kan LGBT+ familier og soloforældre overdrage orlovsuger til henholdsvis sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer. 

Gå i dybden med de nye barselsregler

Kursus

Lær om de nye regler og frister såvel som overblik over de økonomiske aspekter og mulighederne for refusion på Lønskolens kursus. Tilmeld dig kursuset "Når en medarbejder skal på barsel".

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med Lessors nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Få svar på dine spørgsmål til regler og indberetning

 • Hvad er nyt i den nye orlovsmodel?

  Med den nye orlovsmodel vil der være en ligelig fordeling af orlov mellem forældrene. Udgangspunktet er 24 ugers orlov til hver forældrepart efter fødslen.

  For lønmodtagere er i alt elleve (to plus ni) af de 24 uger øremærket øremærket til henholdsvis mor og far. De første to uger skal afholdes umiddelbart efter fødslen og de efterfølgende ni uger inden for det første år efter fødslen.

 • Hvad betyder det, at orlov kan overdrages?

  I alt 13 uger af orloven kan overdrages.

  Den, som orloven overdrages til, fx den anden forældrepart, får med overdragelsen ret til barselsdagpenge.

  Det er medarbejderen selv, der bestemmer, om orloven skal overdrages. Det er muligt kun at overdrage nogle af de 13 uger, ligesom det er muligt at overdrage alle 13 uger.

 • Hvordan er LGBT+ familier stillet?

  Fra den 1. januar 2024 får de to retlige forældre i LGBT+ familier mulighed for at dele en del af orloven med op til to sociale forældre. Det gælder de orlovsuger, som ikke er øremærkede, og som derfor kan overdrages.

  Det vil sige, at de orlovsuger, der kan overdrages, kan deles mellem op til fire forældre.

  En social forældrepart kan kun få orlov, hvis en retlig forældrepart ønsker at orloven. Det er muligt kun at overdrage nogle af ugerne, ligesom det er muligt at overdrage alle ugerne.

  En social forældrepart, der får overdraget orlov fra en retlig forældrepart, skal opfylde de almindelige krav for at få ret til at modtage barselsdagpenge.

 • Hvad er sociale forældre?

  Sociale forældre er

  • gift med en retlig forældrepart
  • bor sammen med en retlig forældrepart
  • en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • gift med og/eller bor sammen med den kendte donor, der har en forældrelignende relation til barnet

  Fra den 1. januar 2024 kan LGBT+ familier dele den ikke øremærkede orlov med de sociale forældre.

 • Hvordan er familier med kun én forældrepart stillet?

  Enlige forældre vil fortsat have ret til den fulde orlov, det vil sige op til 46 uger.

  Retten til fuld orlov gælder både for mødre og fædre.

  Fra den 1. januar 2024 har enlige forældre desuden mulighed for at overdrage den ikke øremærkede del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

 • Hvornår skal orloven senest være afholdt?

  De første to uger af orloven skal begge forældre i alle tilfælde afholde i umiddelbar forlængelse af fødslen.

  De to gange ni øremærkede uger skal holdes i løbet af barnets første leveår, hvis forældrene er lønmodtagere.

  De resterende orlovsuger kan udskydes og afholdes, indtil barnet fylder ni år.

 • Hvordan får jeg hjælp til indberetning af orlov?

  Du kan få hjælp til indberetningen i NemRefusion ved at kontakte supporten på telefon 4460 7213.

  Hjælp til sagsbehandlingen, til udbetaling af refusion eller til barselsreglerne kan du få ved at kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012 8064.

 • Skal jeg indberette orlov uden løn?

  Ja, du skal indberette en sag, også selvom din medarbejder ikke får løn under barselsorloven.

  Når du har indberettet, at din medarbejder holder orlov uden løn, vil din medarbejder få et brev med digital post om ansøgning om barselsdagpenge.

 • Hvilke tidsfrister skal jeg overholde?

  For at du som arbejdsgiver og din medarbejder kan få refusion fra Udbetaling Danmark, skal du overholde en række tidsfrister.

  Får medarbejderen løn under orlov, skal du:

  • indberette fravær tidligst 1. fraværsdag og senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn
  • søge om refusion senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn

   

  Får medarbejderen ingen løn under orlov, skal du:

  • indberette fraværet tidligst 1. fraværsdag

Skab ekstra glæde

Betaler du løn til din medarbejder på barsel, får du refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen, altså omkring 19.000 kroner om måneden for en fuldtidsansat. Hvis din virksomhed indbetaler til barsel.dk eller en anden barselsfond, kan du imidlertid også få refusion herfra. Det betyder, at du alt i alt kan give din medarbejder på barsel en løn på op til næsten 30.000 kr. om måneden og få det fulde beløb retur - og ikke mindst skabe ekstra glæde for medarbejderen.