Adfærdskodeks for samarbejdspartnere

Dette kodeks fastlægger Lessor Groups forventninger og retningslinjer til samarbejdspartnere i forhold til miljøbevidsthed, etisk adfærd, bekæmpelse af korruption, menneskerettigheder, mangfoldighed og inklusion, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, finansiel integritet, kontrol med handel og beskyttelse mod repressalier. Med samarbejdspartnere menes enhver, som Lessor Group har en eller anden form for forretningsforbindelse til, bortset fra kunder.

Samarbejdspartnere omfatter, men er ikke begrænset til joint venture-partnere, konsortiepartnere, entreprenører, konsulenter, leverandører, forhandlere, serviceudbydere, repræsentanter, mellemhandlere, distributører eller videreforhandlere. Kodekset tager udgangspunkt i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner.

Lessor Group forventer af sine samarbejdspartnere, at de udfører deres aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende faglige standarder, lovmæssige krav såvel som dette kodeks.

Bestemmelser i aftaler mellem samarbejdspartnere og Lessor går forud for eventuelle modstridende bestemmelser i dette kodeks.

Miljøbeskyttelse

Lessor Group sigter efter at indgå i relationer med samarbejdspartnere, som er miljøbevidste, og som bestræber sig på at mindske den påvirkning, som deres produkter og serviceydelser har på miljøet. Det forventes af samarbejdspartnerne, at de overholder den gældende miljølovgivning, at de fremlægger den etablerede sikkerhedspraksis for at mindske risikoen for ulykker og dødsfald, skade på materiel eller på miljøet, at de træffer forholdsregler for at reducere den miljømæssige påvirkning af deres aktiviteter, at de fremmer ansvaret for miljøet, at de sikrer kontrol over forsyningskæden og tilskynder til udviklingen af bæredygtige og miljøvenlige teknologier.

Etisk forretningspraksis

Lessor Group er af den overbevisning, at retningslinjer til bekæmpelse af korruption, sikring af ordentlige arbejdsvilkår og beskyttelse af menneskerettigheder er i vores kunders, ejeres, medarbejderes, partneres og fællesskabets interesse. I respekt for menneskerettighederne forventer vi, at vores samarbejdspartnere overholder vores retningslinjer for menneskerettigheder og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen såvel som den gældende miljølovgivning, herunder love om løn, arbejdstider og kollektive forhandlinger, at de sikrer sig mod børne- og tvangsarbejde, at de støtter forsamlingsfriheden og formulerer retningslinjer mod diskrimination, vold, misbrug og chikane på arbejdspladsen.

For at bekæmpe korruption og anden uetisk adfærd bør samarbejdspartnerne hverken direkte eller indirekte tilbyde penge, gaver til en højere værdi end den nominelle eller anden form for kompensation til Lessor Group eller medarbejdere hos Lessor Group i et forsøg på at påvirke forretningsbeslutninger.

Lessor Groups samarbejdspartnere bør heller ikke foretage betalinger eller yde bidrag til politiske aktiviteter, som sker med det formål at påvirke forretningsmæssige beslutninger, at favorisere Lessor Group eller øge sandsynligheden for at indlede et samarbejde med Lessor Group.

Mangfoldighed og inklusion

I Lessor Group tror vi på, at en bred sammensætning af mennesker og ideer skaber kreativitet og gør Lessor Group til en stærkere virksomhed. Lessor Group forpligter sig til at skabe et rummeligt miljø, hvor alle aspekter af mangfoldighed anerkendes, respekteres og dyrkes.

Det forventes, at samarbejdspartnerne implementerer retningslinjer til sikring af mangfoldighed og inklusion i både deres egen forretning og i forsyningskæden.

Kontrol med forsyningskæden

I tilfælde, hvor det er relevant, kan Lessor Group anmode sine samarbejdspartnere om indbyrdes aftalt information om kontrol af produktsikkerheden i forsyningskæden.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Lessor Group vægter sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og forventer af sine samarbejdspartnere, at de implementerer retningslinjer til håndtering af sundheds- og sikkerhedsforholdene i alle dele af forretningen.

Det forventes, at samarbejdspartnerne overholder gældende sundheds- og sikkerhedslovgivning, herunder bestemmelser i relation til arbejdssikkerhed, nødberedskab, arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme, arbejdshygiejne, fysisk krævende arbejde, maskinafskærmning, sanitære forhold, madvarer og lokaler.

Samarbejdspartnerne bør sikre, at medarbejdere og gæster i virksomheden ikke udsættes for potentielle sikkerhedsrisici, ved på omhyggelig vis at identificere, vurdere og minimere risiciene.

Finansiel integritet

Samarbejdspartnernes forretningsaktiviteter, virksomhedsstrukturer, finansielle situation og resultater bør fremgå korrekt og gennemsigtigt af deres regnskabsbøger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser såvel som de kutymer, der er gældende for branchen.

Lessor Group forventer, at samarbejdspartnerne praktiserer nultolerance over for korruption, forvanskning, afpresning, underslæb, bestikkelse og enhver anden form for korrupt adfærd med henblik på at skabe eller fastholde forretninger eller opnå en urimelig eller uretmæssig fordel.

Konfliktmineraler

Det forventes af samarbejdspartnerne, at de har sikret, at produkter og varer, som leveres til Lessor Group, ikke indeholder metaller eller materialer, som er udvundet af mineraler fra konfliktområder (konfliktmineraler).

Konfliktmineraler er mineraler og disses biprodukter, som direkte eller indirekte finansierer eller understøtter væbnede grupper.

Handelskontrol

Internationale love og bestemmelser om kontrol med handel såvel som landespecifikke handelssanktioner regulerer internationale transaktioner vedrørende varer, tjenesteydelser, teknologi og finansielle transaktioner. Samarbejdspartnerne forventes at handle i fuld respekt for alle gældende love og bestemmelser om kontrol med handel.

Beskyttelse mod repressalier

Lessor Group forpligter sig til at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer kontinuerlig og åben kommunikation om etiske spørgsmål, compliance og lignende forhold, og som tilskynder til, at overtrædelser eller mulige overtrædelser af Lessors retningslinjer, faglige standarder, gældende love eller bestemmelser kan indberettes uden frygt for repressalier.

Samarbejdspartnerne skal sikre, at deres medarbejdere ikke udsættes for chikane, intimidering, trusler, tvang, diskriminering eller andre former for repressalier, som følge af at de i god tro har udtrykt bekymringer i forhold til etiske spørgsmål, compliance eller lignende eller har bidraget til eller medvirket i undersøgelser af samme forhold.